biuro@namaste.pl  618411533
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

 

Regulamin korzystania z internetowej platformy B2B NAMASTE

1. NAMASTE S.C.  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec12, NIP PL7811792895, REGON 300462754 prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej sprzętu i artykułów sportowych i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej B2B służącej do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów klientom hurtowym.

2. Platforma działa na pod adresem: http://b2b.namaste.pl/

3. W przypadku opóźnienia w płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania.

4. W celu skorzystania z platformy kontrahent jest zobowiązany do dokonania rejestracji w platformie oraz podania danych wymaganych do rejestracji. Kontrahent ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów realizacji niniejszego regulaminu oraz umowy o współpracy, a także poszczególnych zamówień.

5. Opisy oraz zdjęcia produktów oferowanych przez NAMASTE poprzez platformę mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. NAMASTE dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kontrahenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z NAMASTE w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.

6. Opisy i zdjęcia produktów oraz wszelkie inne materiały umieszczone na platformie B2B NAMASTE mogą być kopiowane i wykorzystywane po uzyskaniu zgody od firmy NAMASTE.

7. Wszystkie ceny na platformie są wyrażone w złotych polskich (PLN). W kolumnie Twoja cena wyświetlana jest cena netto. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z NAMASTE w celu uzyskania stosownych wyjaśnień i zgłoszenia rozbieżności.

8. Na produkty zakupione poprzez platformę Kontrahentowi przysługuje taki sam rabat, jak przy dotychczasowej formie zakupu (zamówienia mailowe i faksowe).

9. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone w święta, dni wolne oraz po godz. 14.00 danego dnia będą realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego pod tych dniach.

10. NAMASTE zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym regulaminie, co dotyczy w szczególności zamówienia większej ilości produktów lub produktów o większej wartości. W tym przypadku zamówienia realizowane będą na indywidualnych warunkach ustalonych przez NAMASTE.

11. NAMSTE zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany cen produktów oferowanych poprzez platformę, zmiany lub wycofania oferowanych produktów, dodawania nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

12. NAMASTE nie ponosi wobec Kontrahenta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymianasprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

13. Oferta NAMASTE obowiązuje wyłącznie w przypadku sprzedaży dokonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; sprzedaż może zostać dokonana wyłącznie do miejsca w Rzeczypospolitej Polskiej, a zamówienia mogą być dokonywane przez podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14. W związku z umową o współpracy z NAMASTE oraz niniejszym regulaminem Kontrahent zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych NAMASTE (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Kontrahenta od NAMASTE; dotyczy to w szczególności: hasła, loginu oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do platformy.

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Kontrahenta i obowiązuje przez czas nieokreślony.

16. NAMSTE ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, a szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. Kontrahent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian regulaminu.

17. Akceptując niniejszym regulamin Kontrahent zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez platformę jest równoznaczne z akceptacją aktualnego regulaminu.